NF Breførerkurs

NF Breførerkurs er for deg som ønsker å bli brefører og/eller breinstruktør. 

Målgruppe: For deg som ønsker å jobbe som brefører og/eller breinstruktør. 

Mål for kurset: Deltakerne skal som tar dette kurset læres opp til å bli brefører.

Etter bestått breførerkurs er du godkjent som brefører. For å bli videre godkjent som NF-breinstruktør trenger du mer egenerfaring og praksis på brekurs samt ha gjennomført og stått avslutningskurset; NF-Breinstruktørkurs.

Varighet:   5 dager.

Sted:        Jostedalen.

Pris:         8500 kr per deltager

Kursdatoer NF Breførerkurs

07.07 – 11.07.2024 Jostedalen.

For grupper på fire personer eller flere, kan vi arrangere kurset på andre datoer. 

Klatrekompaniets Fjellsportkurs var både lærerikt, opplevelsesrikt, og morsomt. Opplegget var gjennomtenkt, med gode muligheter for individuelt fokus og tilpassing.

Les flere utalelser

Klatrekompaniet

Vi er godkjent som kursarrangør av Norsk Fjellsportforum (NF).

Mer informasjon om NF Breførerkurs 

Målsetning for  Breførerkurs

Deltakerne skal bevisstgjøres om viktigheten av sikkert veivalg på bre og alpint terreng som brefører. Deltakerne skal gjøres godt kjent med metodesett og tankegang for sikring og redning på bre, i snøbakker og utsatt terreng (dog ikke klatreterreng), samt overgang fra bre til fjell.


Deltakerne skal vise at de kan orientering og veilede grupper på bre i føringssammenheng. De skal også ha tilstrekkelig turerfaring til å ha overskudd og god utholdenhet underveis, samt inneha god bevegelsesteknikk i oversiktlig terreng på snødekt bre og blåis.

Deltakerne skal videre læres grunnleggende kunnskap og ferdighet innen naturvennlig ferdsel, og være i stand til å formidle dette videre i praksis som brefører. Kurset skal anspore til refleksjon over instruktørens formidlerrolle og ansvar.

Forhåndsgodkjenning Breførerkurs

Før deltakelse på breførerkurs skal søkeren vurderes av NF om opptakskravene oppfylles. Deltakeren må i god tid før kurs sende inn søknad gjennom brattkompetanse.no. I søknaden må søker sende inn utfylt NF-turdagbok som dokumenterer erfaring og kompetanse. Dersom søker tilfredsstiller opptakskravene utsteder NF et bevis på dette (prekvalifiseringsbevis) som søker fremlegger for NF-arrangøren som arrangerer det aktuelle breførerkurset søker ønsker å delta på.

Krav for forhåndsgodkjenning breførerkurs

 • Være 18 år innen kursstart.
 • Gjennomført NF grunnkurs bre eller tilegnet seg tilsvarende kunnskap på annen måte
 •  Dokumentere minst 10 dager på bre i privat regi, både blåis og snødekt bre, i løpet av de siste to årene. Kandidaten skal ha vært på ulike breer.
 • Minst 20 dager i alpint høyfjellsterreng (dette kan være ski, klatring, isklatring etc.). 10 av disse dagene kan være en del av de 10 dagene på bre i opptakskravet.
 • Praksis som breførerassistent eller lignende kan veie opp for øvrige krav.
 • Referanse til to personer, fortrinnsvis instruktører.

Presisering: Minst 20 døgn i alpint høyfjellsterreng og minst 10 dager på ulike breer (utenom brekurset og i løpet av de siste 2 år) må dokumenteres spesifikt.
Det er viktig at det blir dokumentert at erfaring fra breområder er selvstendig erfaring, der man har vært med på veivalg og sikring underveis. Erfaring fra turer som andre har ledet er av mindre interesse. Det må også dokumenteres variert erfaring med flere turer fra både snødekt bre og blåis, men det er ikke nødvendig med hele brefall. Høy alpin erfaring fra andre aktiviteter kan veie opp mot færre dager på bre.

Opptakskrav for breførerkurs

Gyldig prekvalifiseringsbevis for breførerkurs.

Temaer under kurset

Deltakerne skal lære om metoder knyttet til breføring på blåis og enkel snødekt bre. Deltakerne skal få mest mulig egenpraksis i bevegelsesteknikk på snø og is, sikringsarbeid i små og store taulag, veivalg i små og store taulag, kameratredning og orientering på snø og is.


Det er viktig at det skapes et trygt læringsmiljø og kurset skal gjennomføres som et kurs der det er gjensidig læring. Metodene som velges skal begrunnes, for å utvikle metodekompetanse og bevissthet om ulike måter å løse oppgaver på.

Deltakerne skal motiveres til å være aktive i læringssituasjon, ta initiativ, være deltakende i diskusjoner og vise forståelse og innsikt i tema som tas opp.

 • Stegjernsteknikk med og uten isøks.
 • Innbinding i små (4-6 personer) og store (7-20 pers) taulag i blåis. Diskutere konsekvens/risiko med ulike taulagsstørrelser.
 • Diskutere hvordan man jobber med taulag i føringssammenheng.
 • Plassering av isskruer og standplass på is.
 • Taulagsrutiner på is i små og store taulag.
 • Hvordan føre små og store taulag. Veivalg og risiko.
 • Tilrettelegging av føringsrute med trinnhogging.
 • Bruk av sikringsmidler ved føring. Diskutere når man bruker isskruer eller i situasjoner man benytter seg av jernstaur for å sikre taulag.
 • Kameratredning. 1:2, 1:3, 1:6-talje. Hvordan utøve kameratredning i føringssituasjoner i blåis (ved bruk av separat redningstau)
 • Standplass på is.
 • Topptauklatring med gjester i føringssituasjoner og metoder for det.
 • Klemknutegang som metode for selvredning. Rappell av og på bre, og metoder for å lage abalakovforankring.
 • Metoder med tauklemme på hovedtau og heising direkte på hovedtau.
  Presisering: metoder der man må redde gjest fra sprekk der gjest ikke kan hjelpe til.
 • Snøbakketeknikk med og uten isøks.
 • Sikringsmidler i snø og standplass på snø.
 • Innbinding i små og store taulag på snødekt bre. Diskutere konsekvens/risiko osv.
 • Taulagsrutiner på snø.
 • Veivalg og orientering på bre. Bruk av kart, kompass og GPS.
 • Redning på snødekt bre med 1:2, 1:3 og 1:6. Formålet må her må være å tydeliggjøre forskjeller fra redning på is.
 • Turdag på en enkel snødekt bre. (valg av egnet rute/turplanlegging/orientering)
 • De planlegger tur, og man går gjennom orientering og turplanlegging dagen før.
 • Kjennskap til den alpine redningstjenesten
 • HMS og produktkontrolloven
 • Natur, om fauna og flora, geologi, meteorologi, brelære – dette er tema som bør tas opp når det faller seg naturlig ute på tur
 • Kjennskap til standarder (som Nasjonal standard), lover (som produktkontrolloven,
 • internkontrollforskriften og allemannsretten), regler og organisasjoner (som lokale breførerlag og DNT)
 • Verdier og normer i norsk friluftslivstradisjon og fjellsporthistorie
 • Alpine farer
 • Klær, mat og drikke – førerens ansvar?

 

Kurset skal evalueres daglig i kveldsøkter for å trekke frem læringsmomenter og tilpasse nivået. Deltagerne skal i disse øktene selv si noe om hvordan dagen har vært, hva de synes de har fått til, og hva de må øve mer på, samt få tilbakemelding på dette fra instruktørene. Etter endt kurs skal deltakerne få en personlig samtale med instruktørene og en muntlig og skriftlig vurdering som gir konkret veiledning til videre egenutvikling.

Deltakerne skal innlede dette selv med å vurdere seg på temaene sikkerhet, egenferdighet, formidlingsevne og lederegenskaper. Deltakere med manglende selvinnsikt, forståelse for sikkerhet og/eller utilstrekkelig egenferdighet på breen, må få konkret beskjed om hva som må forbedres før eventuell videre utdanning. De konkrete vurderingene skal føres inn på evalueringsskjema i kandidatens loggbok. Det gis vurdering bestått/ikke bestått, men kandidaten må gjennomføre to dagers praksis med en veileder som er minimum godkjent NF brefører før endelig godkjenning foreligger.

Søknad sendes via søknadsportalen til Brattkompetanse. Les mer her: https://fjellsportforum.no/instruktorer/

Praktisk informasjon

Selvstendig føre på breer, både snødekt og blåis, som er oversiktlige og enkle i hele Norge.

Klatrekompaniet er en av de aktørene i Norge som stiller strengest krav til sertifisering, erfaring , lokalkjennskap og pedagogisk innsikt. Alle våre instruktører/guider er utdannet fra NF (Norges Fjellsportforbund), NKF (Norges klatreforbund) eller Nortind innenfor de områdene de jobber innenfor (klatring, bre, skred, ski mm).

Du kan lese mer om instruktørene / guidene som holder disse kursene her…

Pedagogisk profil og HMS 

Utvikling og bruk av standariserte metoder er et ledd i vårt kvalitetssikringsarbeide/HMS. Under alle våre kurs får deltagerne med seg metodesett som beskriver metodene som er brukt under kurset. Du kan lese mer om vår pedagogiske profil og HMS her…

For mer informasjon og påmelding: Kontakt oss på telefon 47645000, send en mail til post@klatrekompaniet.no eller send en forespørsel via kontaktformularet vårt.